קודים לSIMS 2 סימס 2

קודים ל SIMS 2

רשימת ה קודים ל SIMS 2 (סימס 2)

על מנת לכתוב את הקודים, נצטרך ללחוץ על alt+shift+c

Kaching – מוסיף §1,000 לחשבון בעל הבית.

Motherlode – מוסיף §50,000 לחשבון בעל הבית.

Moveobjects on/off – מאפשר או לא מאפשר להזיז חפצים וסימים הלא ניתנים להזזה.

Aging on/off – מבטל או מאפשר הזדקנות של סימים.

StretchSkeleton (number) – משנה את הסימים להיות גבוהים או נמוכים. 2.0 זה גובה כפול, 0.5 זה חצי גובה וכו'.

intprop censorgridsize 0 – מבטל צנזורה (שנה את 0 ל-8 בכדי לחזור למצב הרגיל).

intProp maxNumOfVisitingSims 8 – מאפשר להזמין יותר למסיבה, שנה את המספר למספר גבוה יותר או נמוך יותר (את הצ'יט כותבים במסך השכונות).

boolProp snapObjectsToGrid [true/false] – השתמשו ב-False כדי לשים חפצים מחוץ לרשת הקבועה.

boolProp testingCheatsEnabled [true/false] – השתמשו ב-true בכדי לאפשר מצב CAS מיוחד ועוד.

boolProp simShadows [true/false] – מפעיל ומכבה צללים של סימים.

Vsync on/off – מכבה תהליכי משחק כבדים אך מביא בתמורה כמה בעיות בגרפיקה.

floatProp tvVolume [0.0-1.0] – מנמיך או מגביר את הווליום של הטלוויזיה, 0.5 זה נורמלי.

boolProp displayPaths [true/false] – מאפשר לראות את הדרך בה הסים המסומן הולך.

faceBlendLimits on/off – כשמכינים ילד ב-CAS, הצ'יט מבטל את גבול מתיחת הפנים.

קודים ל SIMS 2 אוניברסיטה

boolProp allow45DegreeAngleOfRotation [true/false] – מאפשר לסובב חפצים ב-45 מעלות ע"י החצים < > במקלדת.

setHighestAllowedLevel [level] – מאפשר לבנות יותר מ-5 קומות (את הצ'יט כותבים במסך השכונות).

boolProp dormSpecificToolsDisabled [true/false] – מאפשר קניה ובניה בשטחי מעונות.

changeLotZoning [residential | community | greek | dorm | secretsociety] – משנה את סוג קרקעת השטח.

סימס 2 חיי לילה

familyfunds [Familyname] # – מפחית או מוסיף כסף למשפחה מסויימת. לדוגמא "familyfunds Jones +10000" מוסיף §10,000 למשפחת ג'ונס. -100000 מוריד §10,000.

roofslopeangle [15-75] – מכוון את שיפוע הגג בכל הגגות בשטח בסויים.

showHeadlines [on/off] – מעלים את כל בלוני המחשבה של הסימים.

unlockCareerRewards – פותח את כל פרסי הקריירה לסים המסומן.

MaxMotives – ממלא את כל הצרכים של כל הסימים בשטח שנמצאים בו.

motiveDecay [on/off] – מכבה או מפעיל צרכים בסיסיים.

aspirationPoints # – מוסיף נקודות שאיפה לסים המסומן ע"י הקלדת מס' נקודות ספציפית.

lockAspiration [on/off] – מקפיא או מפעיל את מד השאיפה לכל הסימים בשטח.

aspirationLevel [0-5] – משנה את מד השאיפה של הסימים. 0=הכי נמוך, 5=מד שאיפה פלטיניום.

agesimscheat [on/off] – מוסיף "Set Age" לתפריט של הסים. כל סים שלוחצים עליו, ניתן לקבוע את קבוצת הגילאים שלו.

setLotLightingFile [filename] – משנה את התאורה ע"י בחירת קובץ תאורה חלופי. קובץ תאורה מקורי נמצא ב-/Nightlife/TSData/Res/Lights. בכדי לשחזר, השתמשו בצ'יט "setLotLightingFile clear".

קודים ל SIMS 2 פתוחים לעסקים

AddneighbortoFamilycheat [on/off] – מאפשר ללחוץ על NPC ולהוסיף אותו למשק הבית הקיים.

Forcetwins – כשסימית בהריון מסומנת, הצ'יט יהפוך את הלידה ללידת תאומים.

Sethour [0-23] – קובע שעה ביום.

Plumbbobtoggle [on/off] – מעלים את מישקולת הראש.

לחיצה על Ctrl + Alt בזמן שאובייקט מסומן – מאפשר לשים כמה אובייקטים שאתה רוצה על קיר, אפילו אם הם חופפים.

צ'יטים לשטחים

boolprop lotWater [true/false]

False מסיר מים משטחים (אגמים).

boolprop lotTerrainPaints [true/false]

– Falseמסיר ציורי ריפה מהשטח

boolprop showFloorGrid [true/false] – מראה או מבטל רשת במצב קניה ובניה.

boolprop objectShadows [true/false] –

False מסיר צללים מאובייקטים מחוץ לבית.

boolProp guob [true/false]

– False מסיר צללים מאובייקטים בתוך הבית.

boolprop renderSelectedSimLevel [true/false]

– True עושה שקירות לא יעלמו לסים מסומן.

boolprop locktiles [true/false]

– False מאפשר לשים רצפה מחוץ לשטח (כמו על שבילים).

boolprop reflectionWithExtraViewer [true/false] – מפעיל או מכבה שקיפות של מראות.

boolprop renderInsideObjectOnlyOnSelectedSimLevel [true/false] –

True עושה שהאובייקטים יופיעו רק בקומה שהסים נמצא בה ישר כשהוא דורך על הריצפה.

boolprop renderSelectedSimLevel [true/false] –

True מראה רק את הקומה הנוכחית.

קודים ל SIMS 2 צ'יטים לשכונות 
deleteAllCharacters– מסיר את כל הסימים מהשכונה

TerrainType desert/temperate/dirt/concrete – משנה בין סוגים של שטחים.

boolprop displayNeighborhoodProps [true/false] –

False מסיר אביזרים כמו אבנים ומגדלים מהשכונה.

boolprop displayNeighborhoodRoads [true/false] –

False מסיר דרכים מהשכונה.

boolprop displayNeighborhoodFlora [true/false] –

False מסיר עצים וצמחים מהשכונה.

boolprop displayNeighborhoodWater [true/false]– מסיר מים מהשכונה.

boolprop displayLotImposters [true/false]– מסיר בתים מהשכונה (רק את הגרפיקה, לא את הבתים עצמם).

boolprop displayNeighborhoodRoadsWithModel [true/false] –

False מסיר גשרים מהשכונה.

boolprop lotTerrainLighting [true/false] –

False גורם לכך ששטחים לא יאירו כשעולים עליהם עם העכבר בשכונה.

boolprop carsCompact [true/false] –

True מוסיף יותר פרטים למכוניות בשכונה.

boolprop ShowLotPackageFilename [true/false] – מראה שמות של הקבצים של הבתים כשהעכבר עובר מעליהם.

boolprop nhoodWaterReflection [true/false] – מפעיל או מכבה את שכיבות המים בשכונה.

boolProp carsOnRight [true/false] – מכוניות בשכונה נוסעות רק על נתיב ימיני או שמאלי.

צ'יטים להכנת סרטים

Slowmotion 0-8 –

0 היא מהירות נורמלית ו-8 יותר איטית.

boolProp enablePostProcessing true/false – חייב להיות True בכדי שכולי צ'יטי הכנת הסרטים יתפקדו.

Bloom (r g b x) – יוצר מראה של סרטים שהכל מטושטש ובהיר. "r", "g" ו-"b" הם ערכי צבע (0-255( ו- "x" הוא הכמות הזהירה מ-0 ל-2
55.

vignette (centerx centery X) – יוצר מראה של סרט כאשר הכל מטושטש אך רק חלקים קרובים למצלמה ברורים וממוקדים.

filmgrain (0-1) – יוצר חיספוס לסרט.

letterbox (0.0-0.4) יוצר מראה שבו התמונה מוצגת הבחלק המרכזי של המסך כשבחלק העליון והתחתון פסים שחורים.

מקווים שנהנתם מ קודים ל SIMS 2